Vårdliljans

Värdegrund

Engagemang

Engagemang

Vi arbetar för att göra positiva skillnader i patientens vardag och bemöter våra patienter med omtanke. Vi vill skapa ett klimat där alla medarbetare känner sig delaktiga och vill ta ansvar för verksamheten.

Logistik

Logistik

Vi har en helhetssyn kring det logistiska flödet, där planering, implementering, styrning och kontroll är väl sammanflätade. Vår strävan är att bedriva en patientsäker, hållbar och effektiv vård där medarbetarna trivs.

Integritet

Integritet

Vår vård är personcentrerad där vi utgår från patientens vårdbehov. Vi bemöter varandra med respekt och visar hänsyn för varandras olikheter.

Teamwork

Teamwork

Vårt arbete genomsyras av omtanke och arbetsglädje. Vi engagerar oss i varandras arbete och ställer upp för varandra när vi behöver hjälp. Vi strävar efter ett gott samarbete i hela vårdkedjan för att vårdarbetet kring patienten ska bli bästa möjliga.

Empati

Empati

Empati är en viktig del i vårt dagliga arbete. För att vi ska kunna leverera en omvårdnad som baseras på omtanke, ömsesidighet och delaktighet måste vi även förstå patientens situation och upplevelse av vården. I vårt dagliga arbete strävar vi därmed efter att se vården med patientens ögon.

Nytänkande

Nytänkande

Nytänkande och förmåga till förnyelser är en förutsättning för vår framgång. Vi har ett lösningsorienterat tänk och ett tillåtande klimat som uppmuntrar till nya idéer, personlig utveckling och viljan till att förbättra både vård och verksamhet.