Vårdliljans

Miljö och hållbarhetspolicy

Miljö- och hållbarhetspolicy

Vårdliljan AB bedriver verksamhet inom vård och omsorg. Med genomarbetade rutiner och en genomtänkt logistik minimerar vi vårt avtryck i miljön. Vårt miljöarbete präglas av tydlig fokus på effektivitet, ständiga förbättringar och medarbetarnas delaktighet.

Vi arbetar systematisk med att förbättra miljöledningssystemet i syfte att skydda miljön, förebygga föroreningar och minska verksamhetens faktiska miljöpåverkan. Vi följer lagar, lokala myndighetens och landstingets krav och verksamhetens interna miljörutiner.

Genom att sätta upp tydliga miljömål, följa upp dessa och justera vårt sätt att arbeta minskar vi successivt vår påverkan på miljön.

Detta uppnår vi genom:

  • Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete förutsätter medarbetarnas engagemang och delaktighet. Miljöfrågor är därför en stående punkt på våra APT och ledningsgruppsmöten.
  • Med god planering av hembesök minskar vi våra transporter. Vår strävan är att successivt minska vår förbrukning av fossila drivmedel per körd kilometer.
  • Minskad miljöpåverkan från hantering av läkemedel genom att vidta åtgärder så att mängden kasserade läkemedel/inskriven patient i hemsjukvården minskar.
  • Genomtänkt och kontrollerad användning av kemikalier och farliga ämnen fokus att helt övergå till miljömärkta produkter enligt KRAV, Bra miljöval eller Svanen.
  • Att vi väljer 100% förnybar energi där det är möjligt. 
  • Välfungerande dagliga rutiner för återvinning minimerar mängden avfall som läggs i brännbart.
  • Aktsamhet om utrustning och lokaler så att vi slipper onödig nyanskaffning och reparationer. Vid nyanskaffning beaktas möjligheten att få tag i begagnade produkter.
  • Fortbildning av ledningsgrupp, miljöombud och medarbetare avseende miljö och hållbarhet


Miljöpolicyn omfattar hela verksamheten och alla medarbetare har ansvar att följa den.