Vårdliljan

Om personuppgifter

Integritetspolicy

Vårdliljan AB värnar om din personliga integritet. Vi följer lagar och förordningar enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Som vårdgivare följer vi utöver GDPR även andra lagar och bestämmelser som gäller specifikt för personuppgiftsbehandling inom hälso- och sjukvård. Alla dessa författningar och föreskrifter är till för att skydda dina personuppgifter och din integritet.

Hur vi hanterar dina personuppgifter

Vi behandlar endast personuppgifter med stöd i rättsliggrund. Vi samlar inte in mer personuppgifter än vad ändamålet kräver och de uppgifter som vi samlar in är för specifikt, angivna och berättigade mål. Dina uppgifter sparas inte längre än vad ändamålet kräver och vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder kring våra IT-system.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att få en bekräftelse på om och hur dina personuppgifter behandlas. Om dina uppgifter är felaktiga har du rätt att få dem rättade. Du har under vissa förutsättningar möjlighet att få dina personuppgifter raderade. Sådana förutsättningar föreligger om:

  • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för
  •  Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade intressen som väger tyngre än ditt intresse.
  • Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Vårdliljan AB omfattas av.

Ansvar för dina personuppgifter

Vårdliljan AB, organisationsnummer 556715-0619, med besöksadress Loviselundsvägen 144, 165 70 Hässelby, är ytterst ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Ansvar för dina personuppgifter